"Tüberküloz" etiketine sahip yazılar

24 Ekim 2019

Ve­rem (Tüberküloz), top­lum­da dü­şük ya­şam ka­li­te­siy­le iliş­ki­len­diril­se de son yıl­lar­da her ke­sim­de yay­gın­la­şı­yor. Bu du­ru­ma en çok mo­dern ha­yat ko­şul­la­rı­nın ze­min ha­zır­la­dı­ğı dü­şü­nü­lü­yor an­cak ço­cuk­luk ça­ğın­da ve­rem aşı­sı ol­ma­mak­da risk […]