"sa­rım­sak ça­yı" etiketine sahip yazılar

08 Ocak 2020

Şi­fa­lı bit­ki­le­rin pey­nir ek­mek gi­bi bi­linç­siz tü­ke­til­me­si uz­man­la­rı en­di­şe­len­di­ri­yor. Özel­lik­le son dö­nem­de gün­de­me ge­len sa­rım­sak ça­yı ile za­yıf­la­ma mo­da­sı­na zen­ce­fil de ka­tıl­dı. Bu ko­nu­da di­ye­tis­yen ve ya­şam ko­çu Gi­zem Şe­be­r’­den […]