"Hard­disk" etiketine sahip yazılar

04 Aralık 2019

Hard­disk, CD, DVD ya da USB Flash­ dis­k’­e yük­le­nen ve­ri­ler or­ta­la­ma 10 yıl için­de yok olu­yor. Aylarca kul­la­nıl­ma­yan ar­şiv­de de me­ka­nik so­run­lar ya­şa­na­bi­li­yor. İn­ter­net hı­zı­nın yük­sel­me­siy­le di­ji­tal ar­şiv­ler­de ye­ni de­po­la­ma […]