"cilt lekesi" etiketine sahip yazılar

24 Ekim 2019

Kış ay­la­rın­da so­ğuk ha­va, ka­lo­ri­fer ve kli­ma gi­bi et­ken­ler cilt­te olum­suz so­nuç­la­ra yol açı­yor. En sık kar­şı­la­şı­lan so­run ise bu et­ken­le­rin ku­ru­tu­cu et­ki­siy­le cilt­te ka­lı­cı le­ke­le­rin ge­liş­me­si. Soğuk kış aylarının […]