"akıllı yüzük" etiketine sahip yazılar

27 Kasım 2019

Go­og­le Glass ile baş­la­yan, akıl­lı sa­at ve bi­lek­lik­ler­le de­vam eden gi­yi­le­bi­lir tek­no­lo­ji­de şim­di de akıl­lı yü­zük dö­ne­mi baş­la­dı. Do­kun­ma­tik ek­ra­n Mo­ta ta­ra­fın­dan ge­liş­ti­ri­len ‘S­mar­tRin­g’ ad­lı ci­haz, te­le­fo­na ge­len bil­di­rim, me­saj […]