İşte en popüler 5 oyun

Ücretsiz oyunda büyük savaş

Mobil platformlardaki ücretsiz oyunlarda kalite her geçen gün artıyor. Yılın en iyi uygulamalarını 10 milyon kişi indirdi.

İşte en popüler 5 oyun

Mo­bil oyun dün­ya­sın­da re­ka­bet çı­ta­sı yük­sel­dik­çe üc­ret­siz su­nu­lan oyun­lar da art­ma­ya baş­la­dı. Ar­tık en ka­li­te­li ve sü­rük­le­yi­ci 1000’e ya­kın oyu­na An­dro­id ve İos plat­form­la­rın­da ulaş­mak müm­kün. 10 mil­yo­nun üze­rin­de mo­bil oyun­cu­nun ol­du­ğu Tür­ki­ye­’de en çok stra­te­ji, ara­ba yarışı, fut­bol ve bul­ma­ca oyun­la­rı ter­cih edi­li­yor.

Mo­bil­de şu an re­kor, 100 mil­yon in­dir­mey­le Candy Crush Sa­ga, Sub­way Sur­fers, Be­nim Konu­şan Tom ad­lı oyun­lar­da. Bu yı­lın özel­lik­le ikin­ci çey­re­ği son­ra­sın­da ise Clash of Clans, Asp­halt 8, Fi­fa 15, Re­al Ra­cing 3 ve Bo­om Be­ach oyun­la­rı bü­yük ta­lep gö­rü­yor. Bu ya­zı­lım­la­rın her biri kı­sa bir sü­re­de 10 mil­yo­nun üze­rin­de in­di­ril­di.

Lamborghini, Ferrari’ye meydan okuyor

Asphalt 8: En iyi yarış oyunları serisi olarak öne çıkıyor. Oyunda Lablorghini, Bugatti, Ferrari gibi yüksek performanslı 56 araç var. Gerçekçi ses deneyimi için yeni kaydedilmiş yüksek kaliteli motor seslerinin ve lisanslı müziklerin renklendirdiği oyunda rakip araçlara meyden okunuyor.

Futbol ateşi yeniden yanıyor – Fifa 15

Fifa 15: EA Sports’un sunduğu FIFA 15 Ultimate Team oyununda 500’ün üzerinde lisanslı takım arasında 10 bin oyuncu yer alıyor. Oyunda 30’dan fazla gerçek lif ve stadyum da bulunuyor. Amaç Futbolculardan rüyanızdaki takımı kurup şampiyon olmak.

Tropik adada kendi stratejini kendin keşfet – Bo­om Be­ach

Bo­om Be­ach: Şey­ta­ni ka­ra mu­ha­fız­la­rı­na kar­şı des­tan­sı bir mü­ca­de­le­nin ol­du­ğu ve ada­da ge­çen stra­te­jik bir sa­vaş oyu­nu. Teh­li­ke­nin ek­sil­me­di­ği ada­da keş­fe­dil­me­yi bek­le­nen an­tik hey­kel­le­rin gi­zem­li gü­cü ve ha­zi­ne­ler yer alı­yor.

Köyünü yenilmez bir kale yap – Clash of Clans

Clash of Clans: Destansı bir savaş stratejisi oyunu. Kendi köyünü inşa edip savaşçılardan, sihirbazlardan ve ejderhalardan oluşan bir ordu kurup milyonlarca diğer oyuncuyla çevrimiçi oynanabiliyor. Amaç dünyanın her yerindeki oyuncularla savaşıp köyünü yenilmez bir kaleye dönüştürmek.

Çağın en iyi araçları kapışıyor – Real Racing 3

Real Racing 3: Aralarında Ferrari, Mercedes, Bugatti, Porsche’un da bulunduğu 100 lisanslı aracın yer aldığı oyun dönemin en çok talep gören yazılımlarından biri. Gerçek yarış pistlerinin olduğu oyunda aynı anda 8 kişi online olup
yarış yapabiliyor.

Bir cevap yazın

mobil oyun, Oyun, Ücretsiz oyun,