Elektrik kesintisinde tasarruflu şarj formülü

Telefonun şarj süresini nasıl uzatabiliriz?

Çağın en büyük teknoloji sorunu olarak görülen şarj sürelerinin kısalığı, hazırlıksız yakalanılan elektrik kesintisinde iletişimin tamamen kopmasına yol açtı. Böyle durumlarda şarjı da verimli kullanmanın yolları var.

Elektrik kesintisinde tasarruflu şarj formülü

Tür­ki­ye ge­ne­lin­de mey­da­na ge­len ani elek­trik ke­sin­ti­le­ri en çok ile­ti­şi­mi et­ki­le­di. Kı­sa sü­re son­ra te­le­fon­la­rın şar­jı bi­ter­ken ül­ke­de ha­ber­leş­me kop­ma nok­ta­sı­na gel­di. 3G İn­ter­net eri­şi­min­de uzun sü­re­li ak­sak­lık­lar ya­şan­dı. Şu an pa­zar­da olan ci­haz­la­rın her ne ka­dar ba­tar­ya­la­rı güç­lü de­ğil­se de böy­le du­rum­lar­da ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­ya­rak şar­jı en uzun sü­re­li kul­la­na­bil­me sis­tem­le­ri var.

İş­te şarj sü­re­le­ri­ni uzat­mak için bir­kaç ki­lit nok­ta:

Bluetooth’u kapalı tutun

  • Kab­lo­suz ve­ri bağ­lan­tı­la­rı akıl­lı te­le­fon­lar­da en çok ener­ji har­ca­yan özel­lik­ler ara­sın­da. Akıl­lı ci­ha­zı­nı­zın 3G, Wi-Fi ve Blu­eto­oth bağ­lan­tı­la­rı­nı ka­pat­ma­nız du­ru­mun­da te­le­fo­nu­nuz­da pil ta­sar­ru­fu sağ­la­ya­bi­lir­si­niz.
  • Lo­kas­yon ser­vis­le­ri de çok ener­ji har­ca­yan uy­gu­la­ma­lardan. Bu ser­vis­le­rin dev­re dı­şı bı­rak­ma­sı du­ru­mun­da şarjda yüz­de 20’ye ka­dar bir iyi­leş­me gö­rü­le­bi­lir.
  • Ek­ran par­lak­lı­ğı­nı kıs­mak da te­le­fo­nu­n har­ca­ya­ca­ğı ener­ji­yi azal­ta­cak ön­lem­ler ara­sın­da.

Bunlara dikkat!

  • Kesinti başladığı sırada televizyon, çamaşır ve bulaşık makinesi, fırın, bilgisayar gibi aletleri prizden çekin. Zira elektrik bağlantısı sırasında çıkabilecek ufak bir kıvılcım bile yangına sebep olabilir.
  • Güneş enerjisiyle şarj olan cihazlar hayat kurtarabilir. Bu cihazlar, kesintinin uzun sürmesi halinde şarj ihtiyacınızı karşılayacaktır.

Taşınabilir cihazlar hayat kurtarıyor

Batarya konusunda inovasyon çalışmalarını hızlandıran teknoloji devlerinin son dönemlerde geliştirdiği en kullanışlı cihaz ise taşınabilir şarj aletleri oldu. Elektriğe ya da herhangi bir prize gerek olmadan kendi depoladığı enerjiyi mobil olarak telefona aktaran cihazlar tek seferde ortalama 3 telefon bataryasını doldurabiliyor. USB girişine sahip cihazlar cebe bile rahatlıkla sığabiliyor. Fiyatlar 20-200 lira arasında değişiyor.

Bir cevap yazın

şarj, Telefon,