Ege’de yeşillik ye sağlıklı kal

Ege ik­li­mi­nin el­ve­riş­li ol­ma­sıy­la zey­tin­ya­ğı ve ye­şillikler bolca tü­ke­tiliyor. Bu böl­ge­, sağ­lık do­lu ha­ya­tın sır­la­rı­nı do­ğa­dan alı­yor.

Ege’de yeşillik ye sağlıklı kal

Zeytin ve zeytinyağı denince akla ilk Ege böl­ge­si ge­liyor. Bu böl­ge in­san­la­rı ge­nel­lik­le her ye­mek­te en sağ­lık­lı yağ olan zey­tin­ya­ğı­nı tü­ke­tir­ler. Ege­’de el­ve­riş­li top­rak­lar ne­de­niy­le bol seb­ze ve mey­ve ağır­lık­lı bir bes­len­me mo­de­li ol­du­ğu­nu be­lir­ten Me­di­cal Park Bes­len­me ve Di­yet Uz­ma­nı Mer­ve Gü­lü­nay; “Ge­nel­lik­le kır­mı­zı et ye­ri­ne ba­lık tü­ke­ti­mi yay­gın­dır. Çe­şit­li ot­lar­la ya­pı­lan zey­tin­yağ­lı­lar, üzüm ve ba­lık bes­len­me­nin te­me­li­ni oluş­tu­rur. Bu böl­gede seb­ze ağır­lık­lı bes­len­me mo­de­li olan Ak­de­niz bes­len­me mo­de­li ha­kim­di­r” de­di ve şu bil­gi­le­ri ver­di: Kalp sağ­lı­ğı­na olum­lu et­ki­le­ri ol­ma­sı­nın ya­nı sı­ra zey­tin­ya­ğın­da bu­lu­nan tek­li doy­ma­mış yağ asit­le­ri­nin kan şe­ke­ri­ni dü­şü­rü­cü et­ki­si de bü­yük­tür. Bu yüz­den bu böl­ge de kul­la­nı­lan zey­tin­ya­ğı bes­len­me­nin en sağ­lam te­mel­le­ri­ni oluş­tu­rur.

Ebe­gü­me­ci, sar­ma­şık, ısır­gan, ra­di­ka, kuş­kon­maz, arap­sa­çı, de­niz bö­rül­ce­si, turp otu gi­bi çe­şit­li ot­lar ana öğü­nü oluş­tu­rur. Ge­nel­lik­le seb­ze­ler­de bol li­mon kul­la­nır. Vi­ta­min ve mi­ne­ral açı­sın­dan en doğ­ru bes­le­nen böl­ge tar­tış­ma­sız Ege mut­fa­ğı­dır. Her seb­ze zey­tin­ya­ğıy­la pi­şi­ri­le­rek ya da çiğ şe­kil­de sof­ra­lar­da yer bu­lur. Ege böl­ge­sin­de sık ya­pı­lan bes­len­me yan­lış­ı ise : Zey­tin­ya­ğının yo­ğun ka­lo­ri içe­rmesi ne­de­niy­le kilo almamak için dik­kat­li ve ölçülü tü­ke­til­me­si gerekir.

Bol zeytinyağlı diyet programı

  • Kah­val­tı: Bol ye­şil­lik, (1 tat­lı ka­şı­ğı zey­tin­ya­ğı), be­yaz pey­nir, tam buğ­day ek­me­ği, haş­lan­mış yu­mur­ta, zey­tin
  • Ara: bir mey­ve
  • Öğ­len: zey­tin­yağ­lı et­siz seb­ze ye­me­ği, yo­ğurt, çor­ba Ara: bir mey­ve, az yağ­lı süt
  • Ak­şam: Iz­ga­ra ba­lık, sa­la­ta, et­siz seb­ze ye­me­ği, çor­ba

Bir cevap yazın

Ege, yeşillik, zeytinyağı,