Doğurganlığın önündeki engel Diyabet

Toplumumuzda diyabetin doğurganlık üzerindeki etkileri halen çok iyi bilinmiyor.

Doğurganlığın önündeki engel Diyabet

Diyabet tek başına kısırlığa neden olmasa da bazı erkek hastalarda sperm kalitesinde bozulma ve cinsel disfonksiyona bağlı doğurganlıkta azalma oluyor. Kadınlarda da gebelik kayıpları ve komplikasyonlar sık görülüyor.

Araş­tır­ma­lar ül­ke­miz­de tüm çift­le­rin yak­la­şık yüz­de 15’i­nin ge­ne­tik, tıb­bi veya cer­ra­hi se­bep­ler ne­de­niy­le kı­sır­lık soru­nu ya­şa­dı­ğı­nı gös­te­ri­yor. Di­ya­be­tin ka­dın do­ğur­gan­lı­ğı üze­rin­de­ki et­ki­le­ri ha­len bi­lin­mez­li­ği­ni ko­ru­yor. An­cak bi­li­nen bir şey var ki; ge­be­lik, is­ter do­ğal, is­ter yar­dım­cı üre­me tek­nik­le­riy­le el­de edil­sin, di­ya­bet has­ta­sı ol­mak gebe­lik ön­ce­sin­de ek ön­lem­ler ve efor ge­rek­ti­ri­yor.

Diyabet nem­li kı­sır­lık ne­den­i

Ka­dın Has­ta­lık­la­rı ve Do­ğum Uz­ma­nı Op. Dr. Bur­çak Er­zik, di­ya­bet­li bir ka­dı­nın ge­nel sağ­lık du­ru­mu­nun iyi ol­ma­sı ve di­ya­be­ti­nin kon­trol al­tın­da tu­tul­ma­sı­nın ge­be­lik şan­sı­nı ve sü­re­ci­ni di­ya­bet ol­ma­yan bir an­ne ada­yıy­la ay­nı konuma ge­ti­re­ce­ği­ni söy­le­di. Dr. Er­zik, “Dik­kat­li plan­lan­mış, bi­linç­li di­ya­bet ve IVF dok­tor­la­rı­nın bir ekip ola­rak ça­lıştı­ğı kon­trol­lü şe­ker has­ta­ları hem tüp be­bek te­da­vi­le­ri­ni hem de ge­be­lik dö­ne­mi­ni mi­ni­mi­ze edil­miş po­tan­siyel komp­li­kas­yon­lar­la ta­mam­la­ya­cak­lar­dı­r” di­ye ko­nuş­tu.

Op. Dr. Er­zik, do­ğur­gan­lık ve di­ya­bet iliş­ki­si­ni şöy­le açık­la­dı: “Tip 2 di­ya­bet ka­dın­lar­da özel­lik­le po­li­kis­tik over sen­dro­mu (PCOS) ile be­ra­ber gö­rü­le­bi­li­yor. Tip 2 di­ya­bet­te vü­cut alı­nan in­sü­li­ne kar­şı di­renç­li­dir. Ya­ni in­sü­li­nin pan­kre­as be­zin­den sa­lı­nı­mı nor­mal­dir. An­cak vü­cut hüc­re­le­ri onu ol­ma­sı ge­rek­ti­ği gi­bi kul­la­na­maz­lar. Bu ne­den­le in­sü­lin di­ren­ci ar­tar ve er­kek ti­pi hor­mon­lar olan an­dro­jen se­vi­ye­si­nin yük­sel­me­si­ne yol açar. Yük­sek an­dro­jen se­viye­le­ri hor­mo­nal den­ge­yi ta­ma­men bo­zar. Bu da cilt bo­zuk­luk­la­rı, saç dö­kül­me­si, yu­murt­la­ma­nın en­gel­len­me­si­ne bağ­lı adet dü­zen­siz­lik­le­ri gi­bi PKOS semp­tom­la­rı­na ne­den olur. PKOS ka­dı­na bağ­lı en önem­li kı­sır­lık ne­den­le­rin­den bi­ri­dir.”

Stres kontrolünü ihmal etmeyin

Op. Dr. Er­zik, di­ya­bet­li ve tüp be­bek te­da­vi­si ya­pa­cak çift­le­re de şu öne­ri­ler­de bu­lun­du: “Di­ya­bet­li­le­r kan şe­ke­r kontrol­le­ri­ni sağ­la­ma­lı stres dü­zey­le­ri­ni de den­ge­le­me­li, ge­re­ki­r­se pro­fes­yo­nel des­tek al­ma­lı. Stres kontrolü, anne vebebek sağlığı açısından önemli. Tip 1 ve Tip 2 di­ya­bet ta­nı­lı tüm ka­dın­lar ge­be kal­ma­dan en az üç ay ön­ce en­dok­rino­lo­ji ve bes­len­me uz­man­la­rı ta­ra­fın­dan kon­trol­le­ri­ni yap­tır­ma­lı­dır.”

Er­kek­ler­de de so­run oluş­tu­ru­yor

Di­ya­bet ay­nı za­man­da ka­dın­lar­da sık­lık­la id­rar yo­lu en­fek­si­yon­la­rı­na yol açı­yor. Bu­nun ya­nın­da, üro­ge­ni­tal sis­tem man­tar en­fek­si­yon­la­rı ve­ya tü­ber­kü­lo­zu da di­ya­bet­li ka­dın­lar­da da­ha sık gö­rü­lü­yor. Op. Dr. Er­zik bu ko­nu­da şun­la­rı söy­lü­yor:

“Fal­lop tüp­le­ri­nin ve­ya rah­min en­do­met­ri­um ta­ba­ka­sı­nın en­fek­si­yon­la­ra bağ­lı ola­rak tı­kan­ma­sı ve ze­de­len­me­si do­ğal ge­be­lik­ler­de yu­mur­ta­nın döl­len­me­me­si­ne ve hem do­ğal hem de tüp be­bek ge­be­lik­le­rin­de em­bri­yo­nun tu­tun­ma­sına en­gel oluş­tu­ru­yor. Er­kek­ler­de kon­trol­süz di­ya­bet ve aşı­rı ki­lo sperm ka­li­te­si­nin bo­zul­ma­sı­na ne­den olu­yor. Bu ne­den­le te­da­vi ön­ce­si mut­la­ka en az 2 ay­lık bir sü­re te­da­vi­le­ri­ni doğ­ru şe­kil­de uy­gu­la­ma­lı­dır­lar.”

Bir cevap yazın

Diyabet, Doğurganlık, şe­ker has­ta­lı­ğı,