Doğu Anadolu’nun derdi karaciğer yağlanması

Ülkenin doğusunda sof­ra­larda et ve süt tü­ke­ti­mi ye­mek kül­tü­rü­nün ta­ma­mı­nı oluş­tu­ru­yor. Bu yüz­den de ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı, obe­zi­te gi­bi so­run­la­ra sık rast­la­nı­yor.

Doğu Anadolu'nun derdi karaciğer yağlanması

Coğ­ra­fi ko­num açı­sın­dan seb­ze ve mey­ve tü­ke­ti­mi az olan Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si­’nin bes­len­me alış­kan­lı­ğı­nı ge­liştir­me­si ge­re­ki­yor.

Et ve süt gru­bu be­sin­le­rin yo­ğun tü­ke­til­di­ği bu bölgede seb­ze ve mey­ve­ler ge­nel­lik­le ta­ze de­ğil ku­ru­tul­muş ola­rak tüke­ti­li­yor.

Ya­pı­lan seb­ze­ler­de da­ha çok ana ye­mek gi­bi de­ğil me­ze ola­rak kul­la­nıl­dı­ğı için sof­ra­lar­da sık yer al­mı­yor. B vi­ta­mi­ni ve po­sa­dan zen­gin ku­ru­bak­la­gil tü­ke­ti­mi­nin bu böl­ge­de yay­gın ol­du­ğu­nu be­lir­ten Bes­len­me Uz­ma­nı Mer­ve Gü­lü­nay; “Do­ğu Ana­do­lu in­sa­nı­nın bes­len­me­sin­de ha­mur işi ve şer­bet­li tat­lı­lar meş­hur­dur. Ye­mek­ler bol yağ­lı ya­pı­lır. Bu yüz­den de ka­ra­ci­ğer yağ­lan­ma­sı, obe­zi­te gi­bi so­run­la­ra sık rast­la­nı­r” de­di.

Bu yö­re­nin sof­ra­la­rın­da kır­mı­zı et ol­maz­sa ol­maz­dır. Kır­mı­zı et ko­les­terol ve doy­muş yağ açı­sın­dan zen­gin ol­du­ğundan he­men he­men sof­ra­lar­da hiç tü­ke­til­me­yen ba­lı­ğa ve­ya be­yaz ete de yer ver­mek bes­len­me­yi bir neb­ze iyi­leş­tire­bi­lir. Ge­nel sağ­lık ve ki­lo kon­tro­lü için ya­pı­lan ye­mek­ler de da­ha az yağ kul­la­nıl­ma­sı, tü­ke­tim mik­tar­la­rı­na da dikkat edil­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Bu böl­ge­de acı pul bi­ber sof­ra­lar­da sık­ça yer alı­yor. Her ne ka­dar kap­sa­isin mad­de­si içe­ri­ğiy­le acı ba­ha­rat­lar me­ta­boliz­ma­yı hız­lan­dır­sa da tü­ke­ti­mi sı­nır­lan­dı­rıl­maz­sa mi­de ve tan­si­yon has­ta­lık­la­rı­na se­bep olu­yor.

Sağlıklı beslenme programı

Kah­val­tı: Haş­lan­mış yu­mur­ta-yağ­sız sö­ğüş seb­ze-az yağ­lı pey­nir- 1 di­lim tam buğ­day ek­me­ği

Ara öğün: Az yağ­lı süt- 1 ta­ne ta­ze mey­ve

Öğ­le: Az mik­tar­da az yağ­lı et­li ke­bap-bol yağ­sız sa­la­ta-az yağ­lı yo­ğurt

Ara öğün: 1 ta­ne ta­ze mey­ve

Ak­şam: Az yağ­lı et­li seb­ze ye­me­ği ve­ya ku­ru­bak­la­gil ye­me­ği-çor­ba-bol yağ­sız sa­la­ta.

Bir cevap yazın

Doğu Anadolu, karaciğer yağlanması, obezite,