Doğal besinler hastalıkların şifası

Her yıl 15 milyon insanın karşı karşıya kaldığı kanser hastalığından korunmak için yapılacak birçok şey bulunuyor. Bunların başında da doğal kanser önleyici besinlerin mucizevi gücünden yararlanmak geliyor.

Doğal besinler hastalıkların şifası

Bir­çok has­ta­lık­ta ol­du­ğu gi­bi kan­ser­den ko­run­mak için de doğ­ru be­sin­ler­le sağ­lık­lı ve den­ge­li bes­len­mek önem­li bir rol oy­nu­yor. Dü­zen­li bir şe­kil­de ce­viz, ba­lık ve sa­rım­sak gi­bi be­sin­ler tü­ke­tmek kan­se­re kar­şı ba­ğı­şık­lı­ğı güç­len­di­ri­yor. Hat­ta kan­ser hüc­re­le­ri­ni öl­dü­rü­yor.

Uzm. Dyt. Ni­lay Ke­çe­ci, kan­ser­den ko­ru­yan ve ya­şam ka­li­te­si­ni ar­tı­ran be­sin­le­ri şöy­le sı­ra­lı­yor:

So­ya fa­sul­ye­si

So­ya sü­tü ya da so­ya fi­li­zi­nin sal­gı­la­ma­ya se­bep ol­du­ğu ös­tro­jen hor­mo­nu me­sa­ne kan­se­ri­ni ön­ler.

Üzüm

Kan­ser hüc­re­le­ri­nin tok­sik et­ki­si­ni blo­ke ede­rek bü­yü­me­le­ri­ni en­gel­le­yen üzüm, sağ­lık­lı hüc­re­le­rin de ko­run­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak­ta­dır. Üzüm, de­ri ve me­me kan­se­ri ris­ki­ni azalt­ma­da da fay­da­lı­dır.

Brük­sel la­ha­na­sı

Yük­sek lif içe­ren brük­sel la­ha­na­sı; baş­ta ko­lon kan­se­ri ol­mak üze­re ka­ra­ci­ğer ve ak­ci­ğer kan­se­ri gibi pek çok kan­ser tü­rü­ne kar­şı ko­ru­yu­cu rol oy­na­mak­ta­dır.

Bro­ko­li

Bro­ko­li çiğ yen­di­ğin­de or­ta­ya çı­kan acı ta­dın Ko­lon ve pros­tat kan­se­ri­ne kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki­si bulun­mak­ta­dır.

Ce­viz ve ba­lık

So­mon, us­kum­ru, sar­dal­ya gi­bi ba­lık­lar ve ce­viz­de bu­lu­nan ome­ga 3 me­me, pros­tat ve ba­ğır­sak kan­ser­le­rin­de ko­ru­yu­cu et­ki gös­te­ri­yor.

So­ğan ve sa­rım­sak

So­ğan ve sa­rım­sak içe­ri­ğin­de bu­lu­nan “or­ga­no­sül­fü­r” ile de­ri, ko­lon, ak­ci­ğer kan­se­ri ve lö­se­mi­ye kar­şı ko­ru­yu­cu et­ki gös­ter­mek­te­dir.

Bir cevap yazın

Doğal besinler, hastalık, şifa,