Dijital arşivinizin ömrü dolmuş olabilir

Hard­disk, CD, DVD ya da USB Flash­ dis­k’­e yük­le­nen ve­ri­ler or­ta­la­ma 10 yıl için­de yok olu­yor. Aylarca kul­la­nıl­ma­yan ar­şiv­de de me­ka­nik so­run­lar ya­şa­na­bi­li­yor.

Dijital arşivinizin ömrü dolmuş olabilir

İn­ter­net hı­zı­nın yük­sel­me­siy­le di­ji­tal ar­şiv­ler­de ye­ni de­po­la­ma alan­la­rı­na olan ih­ti­yaç da iyi­ce art­tı. Mü­zik­ler­den fo­toğ­raf­la­ra, film­ler­den özel su­num­la­ra ka­dar mil­yar­lar­ca dos­ya için 5 Te­ra­bay­t’­a ka­dar hard­disk­ler ta­sar­lan­ma­ya başlan­dı.

Her ne ka­dar ha­cim­ler art­sa da ha­ri­ci bir hard dis­kin or­ta­la­ma 10 yıl öm­rü var. Bu­ra­dan yo­la çı­ka­rak di­ji­tal arşivinizin ne ka­dar öm­rü­nün kal­dı­ğı­nı he­sap­la­ya­bi­lir, ola­sı sür­priz­le­re kar­şı da ön­lem ala­bi­lir­si­niz.

CD ve DVD’­leri ku­tu­ya kaldırın

Flash disk ve ha­ri­ci disk­ler­de kul­la­nı­mın art­ma­sıy­la bir­lik­te CD ve DVD bi­raz göz­den düş­me­ye baş­la­dı. Her ne ka­dar Blu­e-Ray hâ­lâ po­pü­ler ol­sa da op­tik disk­ler es­ki­si ka­dar ar­şiv için kul­la­nıl­mı­yor. Bun­la­rı kul­la­nan­lar ise toz ve çi­zik­ten uzak tut­ma­lı ve ken­di ku­tu­sun­da sak­la­ma­lı. CD ve DVD sü­rü­cü­sü­nün için­de kal­ma­sı ko­run­du­ğu an­la­mı­na gel­mez. Di­ji­tal ar­şi­vi­niz­de ola­sı kö­tü sür­priz­ler­le kar­şı­laşmama­nız için siz­le­re bir­kaç tav­si­ye:

En bü­yük düş­man elek­trik ke­sin­ti­si

1- Ha­ri­ci Disk­le­rin en bü­yük düş­ma­nı elek­trik ke­sin­ti­si­dir. Özel­lik­le ve­ri ak­ta­rı­mı sı­ra­sın­da elek­tri­ğin ke­sil­me­si sa­de­ce o ve­ri­yi de­ğil tüm hard­dis­ke za­rar ve­re­bi­lir. Bu ne­den­le ci­haz­la­rın uzun sü­re bil­gi­sa­ya­ra bağ­lı kal­ma­ma­sı­na özen gös­te­rin.

2- Yan­lış­lık­la tüm ve­ri­le­rin si­lin­me­si ha­lin­de hâlâ kur­tar­ma şan­sı­nız ol­du­ğu­nu bi­lin. Bu­nun için in­ter­net­te ra­hatlıkla bu­la­bi­le­ce­ği­niz kur­tar­ma prog­ram­la­rı­nı kul­la­na­bi­lir­si­niz.

3- Ha­ri­ci hard­disk­le­ri ay­da bir kez disk te­miz­le­me­den ge­çir­mek, dos­ya ka­lın­tı­la­rın­dan kur­tul­ma­yı sağ­lar ve böy­le­ce ci­ha­zın kul­la­nım öm­rü art­mış olur.

4- Disk te­miz­li­ğin­den son­ra disk bir­leş­tir­me yap­mak ge­re­kir. Par­ça­lar ha­lin­de bu­lu­nan dos­ya­la­rın bir­leş­ti­ril­me­si ciha­zın hı­zı­nı da ar­tı­ra­cak­tır.

5- Bel­li ara­lık­lar­la ha­ta de­net­le­me prog­ra­mı kul­lan­mak so­run­la­rı or­ta­dan kal­dı­rır.

6- Ci­haz­la­rın öm­rü­nü azal­tan en bü­yük et­ken­ler­den bi­ri de sı­cak, so­ğuk ve­ya nem­li or­tam­lar. En ide­al şart oda sı­caklı­ğı­dır.

6 aya bi­le dü­şe­bi­li­r

Ar­şi­vi te­miz kul­lan­mak do­ğal ola­rak öm­rü de ar­tı­rı­yor. Özel­lik­le flash disk­le­rin 10 yıl ola­rak ve­ri­len ömür­le­ri ha­talı kul­la­nım­la 6 aya ka­dar bi­le dü­şe­bi­li­yor. Bu ci­haz­la­rı üze­rin­de­ki ışık ya­nar­ken (iş­lem ya­par­ken) bil­gi­sa­yar­dan çı­kar­mak ve­ya 3 sa­ni­ye ayı­rıp do­na­nı­mı gü­ven­le kal­dır de­me­den çı­kar­mak ci­ha­zın öm­rü­nü mi­ni­mi­ze edi­yor.

Bir cevap yazın

CD, DVD, Hard­disk,