Devletlerin hayatta kalmasının tek yolu siber ordu

Devletlerin hayatta kalması için gizliliğin şart olduğu ve bunun da yeni dünyada siber ordudan geçtiği kaydedildi. Bilişim güvenliği uzmanı Kaspersky Direktörü, dünyada büyük bir ulusal güvenlik açığı olduğuna dikkat çekti.

Devletlerin hayatta kalmasının tek yolu siber ordu

Dün­ya­nın en bü­yük si­ber gü­ven­lik uz­man­la­rın­dan Kas­persky Lab. Di­rek­tö­rü, si­ber sal­dı­rı­la­rın hız­la art­tı­ğı­nı be­lir­te­rek “Du­rum dev­let­le­rin ha­yat­ta kal­ma mü­ca­de­le­si­ne dö­nüş­tü. Or­du­su ol­ma­yan he­men si­ber or­du kur­ma­lı, olan da güç­len­dir­me­li­” de­di.

Ba­zı­la­rı gü­cü­nü sak­lı­yor

Si­ber sal­dı­rı­la­rın he­de­fin­de ar­tık bi­rey­sel kul­la­nı­cı­la­rın ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­ken Kas­persky Lab. Di­rek­tö­rü, “Si­yah hac­ker­lar baş­ta dev­let ku­rum­la­rı ol­mak üze­re, fi­nans ku­ru­luş­la­rı, KO­Bİ­’ler ve ener­ji şir­ket­le­ri­ni he­def alı­yor. Bun­lar dev­let­le­rin doğ­ru­dan gü­ven­li­ği­ni teh­dit eden bi­rim­ler. Giz­li bel­ge­le­ri ele ge­çi­re­rek bu bil­gi­le­ri ken­di çı­kar­la­rı için kul­la­nı­yor­lar. Ya­ni or­ta­da bü­yük bir ulu­sal gü­ven­lik so­ru­nu va­r” açık­la­ma­sın­da bu­lun­du. ABD, Ja­pon­ya, Çin, Fran­sa, İn­gil­te­re gi­bi eko­no­mi­si güç­lü olan ül­ke­le­rin mil­yar­lar­ca do­lar har­ca­ya­rak si­ber sa­vun­ma or­du­la­rı oluş­tur­duk­la­rı­nı an­la­tan No­vi­kov, pek çok ül­ke­nin kur­du­ğu si­ber gü­ven­lik or­du­la­rı­nı giz­li tut­tu­ğu­nu ifa­de et­ti.

Sos­yal med­ya uya­rı­sı

Kas­persky Lab. Di­rek­tö­rü, sos­yal med­ya­nın bi­linç­siz­ce kul­la­nıl­ma­sı­nın da bü­yük bir teh­li­ke oluş­tur­du­ğu­nu ifa­de ede­rek şöy­le de­vam et­ti: Lin­ke­din, Fa­ce­bo­ok ve Twit­ter gi­bi alan­la­rı kul­la­nır­ken iki kez dü­şü­nül­me­li. Bu mec­ra­lar­da faz­la ki­şi­sel bil­gi­ler bu­lun­du­rul­ma­ma­lı. Çün­kü si­zin üze­ri­niz­den şir­ke­ti­ni­ze si­ber sal­dı­rı­da bu­lu­nu­la­bi­lir. Ama gö­rü­yo­ruz ki dün­ya­nın bü­yük bö­lü­mü so­ru­lan her tür­lü ki­şi­sel bil­gi­yi doğ­ru­dan ya­nıt­lı­yor. Bu da teh­li­ke­nin bo­yu­tu­nu ar­tı­rı­yor. Me­se­la be­nim Lin­ke­din he­sa­bım­da çok az bil­gim var. Fa­ce­bo­ok’­a da iç­ki­li ve çıp­lak re­sim ko­yan­lar si­yah hac­ker­lar ta­ra­fın­dan kul­la­nı­lı­yor.”

Yüzde 100 güvenlik yok

Kaspersky Küresel Araştırma Direktörü ise siber suçlularla mücadele etmenin ve bu suçluları yakalamanın çok zor olduğunu belirterek “Bunları izini sürmek için ordu gibi özel birimler şart. Siber ordusu olmayan ülkelerin bankalarından bile büyük şirketler de artık finansal faaliyetlerde bulunmaktan çekiniyorlar. Bu da ülke ekonomisini bitirecek bir olgu. Evet yüzde 100 güvenik sağlamak imkansız olsa da güvenlik duvarlarının gücü her geçen gün daha da artıyor” diye konuştu.

Bir cevap yazın

devlet, siber ordu,