Devlet beni PKK’dan daha beter yaraladı!

Terör gazisi, yaşadığı haksızlığı böyle haykırdı…

Suriyeli mülteciler için 2-3 milyar lira harcayan iktidar, gazilerin sorunlarını görmezden geliyor. İşte gazi Yücel Alma’nın dramı

HA­TA­YLI Yü­cel Al­ma, TSK’­da Uz­man Ça­vu­ş’­tu… Şır­nak İdi­l’­de gö­rev ya­par­ken 2 Ni­san 2011’de PKK’­nın dö­şe­di­ği ma­yı­na bas­tı. Pat­la­yan ma­yın 2 gö­zü­nü ve 1 ba­ca­ğı­nı al­dı. 3 ay ko­ma­da kal­dı. Kal­bi 47 kez dur­du. Di­ren­di, sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tu. Bu sü­reç­te dev­let­ten bek­le­di­ği des­te­ği ala­ma­dı. Bu ve­fa­sız­lık onu de­rin­den ya­ra­la­dı.

DEV­LE­TE kır­gın­lı­ğı­nı şöy­le di­le ge­tir­di: “Ben ha­ya­tı­mı dev­le­te ada­dım ama dev­let ba­na sa­hip çık­ma­dı. Bu be­ni, PKK’­lı ha­in­le­rin ma­yı­nın­dan da­ha çok ya­ra­la­dı. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Öze­l, GA­TA­’ya gel­di­ğin­de du­ru­mu an­lat­mak için yo­lu­nu kes­tim. Ba­na ‘i­şim va­r’ de­di ve git­ti. Din­le­me­di bi­le.”

Devlet beni PKKdan daha beter yaraladı

O, devlet için iki gözünü ve bir bacağını verdi ama devlet üç kuruşu esirgedi
Yücel Alma, 2011’de Şırnak’ta gazi oldu. Devlet, tedavi ve ameliyat masrafını karşılamadı. Alma, “Bu, daha ağır yaralıyor” diye isyan etti

Ha­tay­lı Uz­man Ça­vuş Yü­cel Al­ma, Şır­na­k’­ta gö­rev ya­pı­yor­du. 2 Ni­san 2011’de PKK’­lı te­rö­rist­le­rin yo­la dö­şe­di­ği ma­yı­na ba­sa­rak ga­zi ol­du. Kar­nı­na sap­la­nan iki ki­lo­luk ka­ya par­ça­sıy­la ağır ya­ra­lan­dı. İki gö­zü­nü ve bir ba­ca­ğı­nı kay­bet­ti.

‘Kıy­met ver­mi­yor­la­r’

Ga­zi Yü­cel Al­ma, o günden beri An­ka­ra­’da te­da­vi gör­üyor. Ev­li ve Elif adın­da bir kız ço­cu­ğu ba­ba­sı olan Al­ma, ön­ce­ki ak­şam CHP lideri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun “Ga­zi­ler Gü­nü­” onu­ru­na ver­di­ği ye­me­ğe ka­tıl­dı. Yü­cel Al­ma, dev­le­tin ken­di­le­ri­ne sa­hip çık­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. “U­lu­de­re ka­çak­çı­sı ka­dar ba­na kıy­met ve­ril­si­n” di­yen gazi Alma, ya­şa­dık­la­rı­nı şu söz­ler­le an­lat­tı:

‘Ö­zel be­ni din­le­me­di­’

“3500 li­ra­lık pro­tez göz­ler için dev­let 300 li­ra öde­di. Te­ker­lek­li san­dal­ye 13 bin li­ra. Ba­na ‘250 li­ra öde­ri­z’ de­di­ler. Özel bir min­der 1500 li­ra idi 54 li­ra ve­re­cek­ler­di onu da öde­me­di­ler. Ame­li­yat ol­mam ge­re­ki­yor­du, SGK bu­nu da öde­me­di. Va­tan için ya­ra­lan­dı­ğım­da 47 kez kal­bim dur­du. Bir de­fa­sın­da da tam 45 da­ki­ka son­ra kal­bim ye­ni­den at­ma­ya baş­la­mış. Üç ay ko­ma­da kal­dım. Bü­tün bun­la­ra rağ­men, psi­ko­lo­ji­mi dü­zelt­me­ye ça­lı­şır­ken dev­le­tin yap­tık­la­rı be­ni da­ha ağır ya­ra­lı­yor. Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Nec­det Özel GA­TA­’ya gel­di­ğin­de ko­nuş­mak ve du­ru­mu­mu an­lat­mak için yo­lu­nu kes­tim. Ancak Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Özel, ba­na ‘İ­şim va­r’ de­di ve git­ti. Beni din­le­me­di bi­le.”

Baş­ba­ka­n’­ı eleş­tir­di

Ge­ce­ye ka­tı­lan ga­zi­ler­den Ko­ray Gür­büz ise “Dev­let, bi­ze ‘Faz­la­sı­nı ver­mem, ba­şı­nın ça­re­si­ne ba­k’ di­yor. Bu­nu ga­zi­le­rin gö­zü­ne ba­ka­ma­yan Baş­ba­kan Er­do­ğan söy­lü­yor. Bu ül­ke­yi yö­ne­ten­le­ri uya­rı­yo­ruz, bu ül­ke­yi böl­me­yin, böl­dürt­me­yin” diye konuştu.

Bir cevap yazın

Etiketler: