Damacana içme suyundaki tehlike! Kaynağı neresi?

Dr. Yerebakan: “Piyasada bazı su markalarının pazar payı, isimlerinin güvenilirliği sebebiyle her geçen gün artmakta. Doğal kaynak suyu olduğu bildirilse de şu andaki pazar paylarına yetecek kadar suyu acaba ilk piyasaya çıkarken kullandığı kaynaktan karşılayabiliyor olabilir mi?”

Damacana içme suyundaki tehlike! Kaynağı neresi?

Bazı firmaların doğal kaynak suyu adı altında birçok farklı kaynağın suyunu kullanabileceği gibi çeşme suyu ile karıştırılmış suyu da satıyor olabileceğine vurgu yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Halit Yerebakan şöyle devam etti:

“Bazıları ise, kuyu suyu veya çeşme suyunu çeşitli arıtma yöntemlerinden geçirip mineral dengesini kimyasallar aracılığıyla dengeleyerek ‘doğal içme suyu’ veya ‘işlenmiş içme suyu’ olarak satıyor olabilirler.

Ülkemizde de örnekleri var

Bu tip örnekler FDA gibi bir denetleme kurumunun sıkı denetimine rağmen, Amerika Birleşik Devletleri’nde de görülmektedir. Hiç şüpheniz olmasın ki ülkemizde de bunun bilinen veya bilinmeyen örnekleri mevcuttur.”

Dr. Halit Yerebakan, su şişeleri ve damacanalarla ilgili önemli bilgiler aktarırken şişe su alırken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı:

Şişelerde kullanılan plastikler

“Şişelerde ve kaplarda kullanılan plastiklerin hangi tür olduğunu şişenizin altına bakıp öğrenebilirsiniz. Şişelerin altında yeniden dönüşüm logosu olan üçgenin içinde yazılan rakam, plastiğin cinsini ve ne şekilde yeniden dönü-şüm yapılacağını bildiren bir kısa koddur. Yeniden kullanılabilir şişeler farklı türdeki plastiklerden yapılmaktadır. 2 kod numaralı yüksek dansiteli polietilen, 4 kod numaralı düşük dansiteli polietilen, 5 kod numaralı polipropilen veya 7 kod numaralı polikarbonattan yapılmaktadır.”

Polikarbonat sağlık sistemimizi mahvediyor

Po­li­kar­bo­nat plas­tik­ler özel­lik­le da­ma­ca­na­lar­da kul­la­nı­lır ve üre­ti­min­de Bisp­he­nol A (BPA) adın­da­ki kim­ya­sal mad­de kul­la­nı­lır. Bu mad­de­nin sağ­lık üze­rin­de­ki et­ki­le­ri, iki zıt so­nuç­la­rı olan çe­şit­li araş­tır­ma­lar­la vur­gu­lan­mış­tır. Or­ta­ya çı­kan bu iki zıt so­nuç in­ce­len­di­ğin­de, za­ra­rı var di­yen­le­rin dev­let des­tek­li fon­lar­la yü­rü­tü­len ça­lış­ma­lar ol­duğu, za­ra­rı yok ve­ya az za­rar­lı­dır di­yen ça­lış­ma­la­rın­sa en­düs­tri­yel des­tek­li ça­lış­ma­lar ol­du­ğu gö­rül­mek­te­dir. Ben de di­ğer bi­lim adam­la­rı gi­bi BPA mad­de­si­nin in­san sağ­lı­ğı­na za­rar­lı ol­du­ğu­na ina­nı­yo­rum. BPA, me­me ve pros­tat kanse­ri, obe­zi­te, kı­sır­lık, di­ya­bet ve hi­pe­rak­ti­vi­te ris­kin­de ar­tı­şa se­bep ol­mak­ta­dır. Bu­nun se­be­bi, en­dok­rin sis­te­mimiz üze­rin­de­ki hüc­re­sel et­ki­le­ri­dir.”

Şişe su almanın püf noktaları

  • Üre­tim ta­ri­hi gü­nü­nü­ze en ya­kın ola­nı ter­cih edin. Se­çe­ce­ği­niz su­yun bu iş­le­me ma­ruz kal­mış ol­ma ih­ti­ma­li üze­ri­ne ala­ca­ğı­nız gün­den en az 2 gün ön­ce üre­ti­len ve üre­tim ta­ri­hi en ya­kın olan su­yu seç­me­niz­de fay­da olacak­tır.
  • Cam şi­şe­li ürün al­ma­ya özen gös­te­rin.
  • Eğer bir kay­nak­tan su alı­yor­sa­nız te­miz­len­miş pas­lan­maz çe­lik, cam ve­ya po­lip­ro­pi­len şi­şe kul­la­nın.
  • Gü­neş ışı­ğı­na ma­ruz kal­dı­ğı­nı gör­dü­ğü­nüz plas­tik şi­şe­li su­dan uzak du­run.
  • Su al­dı­ğı­nız­da mut­la­ka kal­dı­rıp göz se­vi­ye­niz­de su şi­şe­si­nin içi­ne ba­kın. İnan­ma­ya­cak­sı­nız ama ba­zen yü­zen şey­ler gö­re­bi­lir­si­niz.
  • Al­dı­ğı­nız su­yu iç­ti­ği­niz­de ağ­zı­nı­za plas­tik ta­dı ve­ya ko­ku­su ge­li­yor­sa su­yu ia­de edin ve pa­ra­nı­zı ge­ri is­te­yin.

Şişeler çamaşır suyuyla temizlendiği için kanserojendir

“Su şi­şe­le­ri­nin tek­rar kul­la­nı­mın­da­ki en önem­li risk­ler bak­te­ri olu­şu­mu ve kan­so­re­jen mad­de açı­ğa çı­kar­ma­sı. Bu şişe­ler bak­te­ri oluş­ma­ma­sı için ça­ma­şır su­yu ben­ze­ri kim­ya­sal­lar­la te­miz­len­mek­te. Ya­pı­lan bir ça­lış­ma bu te­miz­le­me iş­le­mi­nin, her se­fe­rin­de şi­şe­nin içi­ne da­ha faz­la kan­so­re­jen mad­de sal­dı­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Bu ne­den­le özel­lik­le da­maca­na su­la­ra dik­kat et­me­niz ve müm­kün­se su­yu­nu­zu se­çer­ken da­ha ye­ni gö­rü­nen şi­şe­le­ri ter­cih et­me­niz ge­rekmekte­dir. Bi­rey­sel çok­lu kul­la­nı­ma uy­gun plas­tik su şi­şe­le­rin­de ise özel­lik­le ağız­dan bak­te­ri ve man­tar bu­laş­ma ris­ki­ çok yük­sek. Su şi­şe­ni­zi baş­ka­sıy­la pay­la­şır­ken ve te­miz­ler­ken bu­na çok dik­kat et­me­ni­zi öne­ri­yo­rum.”

Hormonal sistemi etkiliyor

“Bi­lim­sel açı­dan, pet­le­rin tek­rar kul­la­nıl­ma­sı plas­tik mal­ze­me­nin için­deki su­ya çö­zün­dü­ğü ka­nıt­lan­mış­tır. Çö­zül­me so­nu­cu or­ta­ya çı­kan en risk­li mad­de­ler­den bi­ri olan DEHP’nin, ka­dın­la­rın in­me­miş tes­ti­s ve kü­çük üre­me or­ga­nı olan er­kek ço­cuk do­ğur­ma­la­rı­na se­bep ol­du­ğu is­pat­lan­mış­tır. Açı­ğa çı­kan di­ğer mad­de DE­HA’nın kan­se­ro­jen et­ki­ye sa­hip ol­du­ğu ve özel­lik­le ka­ra­ci­ğer kan­se­riy­le ya­kın iliş­ki­si ka­nıt­lan­mış­tır. “

Bir cevap yazın

Damacana, İçme Suyu,