Artık çocuklar da marka takıntısı yaşamaya başladı

Marka tutkusu çocuklarda da her geçen gün artıyor. Nörolog Mehmet Yavuz “Kişi hoşuna gittiği şeyi marka olsun ya da olmasın alıp kullanıyorsa davranış bozukluğu değildir.

Ancak takıntılı olduğu markaları, hayat tarzı haline getiriyor ve bunu bir yaşam biçimi olarak varlık sebebi sayıyorsa işte o noktada patolojik bir durum var demektir” uyarısı yaptı.

Artık çocuklar da marka takıntısı yaşamaya başladı

Ço­cuk­lar­da­ki mar­ka tut­ku­su­nun ai­le­le­rin ha­yat ka­li­te­le­ri­ni olum­suz an­la­mda et­ki­le­di­ği­ni hat­ta bu du­ru­mun ço­cuk­ta dep­res­yo­na bi­le se­bep ola­bi­le­ce­ği­ni bi­li­yor muy­du­nuz?

Ka­bul gör­me ça­ba­sı

Gü­nü­müz­de mar­ka ta­kın­tı­sı bir­çok ai­le­nin kar­şı­laş­tı­ğı bir so­run ha­li­ni al­dı. Mar­ka ta­kın­tı­sı ge­nel­lik­le il­ko­kul hat­ta ana okul çağ­la­rın­da ço­cuk­la­rın ar­ka­daş çev­re­si­ne özen­me­si ile baş­lı­yor. Mar­ka tut­ku­su­nun oluş­ma­sın­da med­ya organ­la­rı da ol­duk­ça et­ki­li olu­yor. Ço­cuk­lar, der­gi­ler­de, rek­lam­lar­da, film­ler­de ba­şa­rı­lı ol­muş ve bel­li bir ha­yat stan­dar­dı­nı ya­ka­la­mış ai­le­le­rin ve ço­cuk­la­rın mar­ka­lı kı­ya­fet­ler gi­yen bi­rey­ler ol­duk­la­rı­nı gö­re­rek bü­yü­yor.

Mar­ka tut­ku­su ne­dir?

Özel­lik­le te­le­viz­yon ka­na­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la han­gi kı­ya­fet­le­rin ya da oyun­cak­la­rın alın­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne da­ir bi­lin­çal­tı­na yer­leş­ti­ri­len bin­ler­ce me­saj ço­cuk­lar­da kim­lik olu­şu­mu­na yön ve­ri­yor. Mar­ka tut­ku­su­nun, tü­ke­ti­ci­nin her sa­tın alma­da, sa­de­ce ter­cih et­ti­ği mar­ka­yı al­ma eği­li­mi ola­rak ta­nım­la­na­bi­le­ce­ği­ne vur­gu ya­pan RE­EM Nö­rop­si­ki­yat­ri Mer­ke­zi­’n­den Nö­ro­log Meh­met Ya­vuz, “Ço­cuk­lar ve genç­ler­de ta­kın­tı­lı şe­kil­de gö­rü­len mar­ka­lı ürün al­ma dav­ra­nı­şının al­tın­da ya­tan se­bep o mar­ka­nın ima­jı, ya­ra­ta­ca­ğı et­ki, mar­ka ile bü­tün­le­şe­rek ken­di­ni da­ha de­ğer­li ve önem­li his­set­me ol­gu­la­rı­dır” dedi.

Yavuz, kim­lik kar­ma­şa­sı için­de olan kimi genç­le­rin mar­ka­lı eş­ya­la­rı kul­lan­ma­nın eko­no­mik du­ru­mu­nun bir gös­terge­si ve pres­tij ve­si­le­si ol­du­ğu­nu dü­şün­düğünü de sözlerine ekledi.

Ruh sağlıkları tehlikede

Ar­zu edi­len mar­ka­ya eko­no­mik ne­den­ler yü­zün­den sa­hip ola­ma­yan ço­cuk­la­rın ruh sağ­lı­ğı­nın bu du­rum­dan olum­suz yön­de et­ki­len­di­ği­ni de ifa­de eden Dr. Ya­vuz, “So­nuç ola­rak kar­şı­mı­za ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­mış, öz­gü­ven dü­şük­lü­ğü olan ve ken­di­le­ri­ni ye­ter­siz his­se­den ço­cuk­lar çı­kı­yo­r” de­di.

İçindeki sevgi açlığı doyurulmalı

“Ai­le bi­rey­le­ri bir ara­ya gel­di­ğin­de sa­de­ce bir alış­ve­riş mer­ke­zi­ne gi­dip alış­ve­riş ya­pı­yor­lar­sa bu ka­li­te­li za­man ge­çirmek de­ğil­dir ve ço­cuk­ta yan­lış al­gı oluş­tu­rur” diyen Dr. Yavuz şöyle konuştu: “Ai­le­ce va­kit ge­çir­mek ço­cu­ğun içinde var olan sev­gi aç­lı­ğı­nı do­yu­rur bu sa­ye­de ço­cuk duy­gu­sal aç­lı­ğı­nı gi­der­miş olur.

Doğru yönlendirmek gerek

Ai­le ço­cu­ğu ken­di­ni mut­lu, ba­şa­rı­lı ve de­ğer­li his­se­de­bi­le­ce­ği birta­kım fa­ali­yet­le­re yön­len­di­re­bi­lir. Ço­cu­ğun te­le­vizyon kar­şı­sın­da ge­çir­di­ği za­ma­nı sı­nır­la­mak da fay­da­lı ola­cak­tır. Doğ­ru yön­len­dir­me­ler­le ye­ti­şen bir ço­cuk ken­di­ni de­ğer­li his­set­mek için, mut­lu ve do­yum­lu bi­ri ola­bil­mek için, mad­di kay­nak­la­ra, pa­ha­lı mar­ka­la­ra ih­ti­yaç duy­ma­yacak­tır.”

Para nedir nasıl kazanılır aile anlatmalı

Ço­cu­ğun mar­ka ta­kın­tı­sı kar­şı­sın­da ai­le­nin çok bü­yük tep­ki­ler gös­ter­me­si, kız­ma­sı ya da ba­ğır­ma­sı­nın ço­cuk­ta marka tut­ku­su­nun da­ha bü­yük bir prob­lem ha­li­ne gel­me­si­ne ne­den ola­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Ya­vuz şöy­le de­vam et­ti: “Ki­mi ço­cuk için mar­ka tut­ku­su ge­lip ge­çi­ci ola­bi­li­yor. Ba­zen de ço­cuk­lar sa­de­ce sos­yal grup­la­ra ait ol­mak ya da kabul gör­mek için bu tip dav­ra­nış­lar ser­gi­le­ye­bi­li­yor.

Rol model olun

Ço­cuk­ta mar­ka tut­ku­su­nun oluş­ma­ma­sı için an­ne ba­ba­nın okul ön­ce­si ve okul ça­ğın­da ço­cu­ğa doğ­ru rol mo­del olma­lı. Eve ya­pı­lan har­ca­ma­lar­dan ço­cu­ğa al­dık­la­rı eş­ya­la­ra ka­dar ör­nek ol­ma­lı. Ay­rı­ca ço­cu­ğa pa­ra ne­dir, na­sıl kaza­nı­lır gi­bi pa­ra kav­ra­mı ile il­gi­li şey­ler onun an­la­ya­bi­le­ce­ği dil­de an­la­tıl­ma­lı.

Dinlemeyi bilmeli

Ço­cuk­la ile­ti­şi­me ge­çil­me­li mar­ka me­ra­kı­nın şe­kil ko­nu­sun­da aşı­rı­ya git­mek ol­du­ğu an­la­tıl­ma­lı. Ço­cu­ğun öz say­gı­sının, ben­lik de­ğe­ri­nin, ken­di­ne olan gü­ve­ni­nin sağ­lık­lı oluş­ma­sı için ça­ba­la­ma­lı ço­cu­ğu­nu din­le­me­yi bil­me­li.”

Bir cevap yazın

Mar­ka tut­ku­su, marka takıntısı,