Çocuklar akıllı takipte

Çocuklar akıllı takipteGiyilebilir teknoloji çocuklara odaklandı. Kaybolan ya da aileyle irtibat kurulamayan durumlarda akıllı bileklik ya da akıllı saatler direkt devreye giriyor. Cihazlar ayrıca çocukları eğlendirerek spor da yaptırıyor.

Sağ­lık bil­gi­le­rin­den e-ma­il ve fo­toğ­raf yük­le­me­le­ri­ne, GPS’­ten vi­de­o çe­ki­mi­ne ka­dar pek çok uy­gu­la­may­la do­na­tı­lan akıl­lı sa­at ve bi­lek­lik­ler özel­lik­le spor yap­ma­yan ve kay­bo­lan ço­cuk­lar için pek çok çö­züm su­nu­yor. Tek­no­lo­ji dev­le­ri, bu nok­ta­da­ki açı­ğı fark ede­rek özel gi­yi­le­bi­lir tek­no­lo­ji­ler ge­liş­tir­me­ye baş­la­dı.

BİLEKLİKLER İNTERNETE BAĞLANIYOR

LG’­nin Ki­zON ad­lı bi­lek­li­ği, her an ço­cuk­la­rıy­la il­gi­li bil­gi­le­ri te­le­fon­la­rı ara­cı­lı­ğıy­la kon­trol et­mek is­te­yen ai­le­ler için üre­til­di. GPS ve in­ter­net bağ­lan­tı­sı sa­ye­sin­de ço­cuk­la­rın ne­re­de ol­du­ğu­nu ta­kip et­me­yi ola­nak­lı kı­lan bi­lek­lik­ler, ile­ti­şim de sağ­lı­yor.

OYNAYARAK SPOR

Ulus­la­ra­ra­sı tek­no­lo­ji üre­ti­ci­si Le­ap Frog da ço­cuk­lar için eg­zer­si­zi oyu­na dö­nüş­tür­me­yi he­def­le­ye­rek Le­ap Band ad­lı sa­at ta­sar­la­dı.

Ço­cuk­la­rın bil­gi­sa­yar ve TV ba­şın­da çok faz­la za­man ge­çir­me­si­ni ön­le­mek için ge­liş­ti­ri­len ci­haz, üze­rin­de bu­lu­nan ek­ran yar­dı­mıy­la yapılması ge­reken ha­re­ke­ti gös­te­rip, ya­pıl­dık­tan son­ra pu­an ve­ri­yor. Ka­za­nı­lan pu­an­lar­la oyun­lar açı­lıp oy­nan­ma­sı müm­kün ha­le ge­li­yor.

GÜVENLİK İLK SIRADA

Tay­van mer­kez­li Be­luvv fir­ma­sı, Gu­ar­di­an adı­nı ver­di­ği gi­yi­le­bi­lir tek­no­lo­ji ürü­nüy­le ço­cuk­lar için da­ha gü­ve­ni­lir or­tam oluş­tu­ra­rak ka­yıp ço­cuk prob­le­mi­ni çöz­me­ye yar­dım­cı ol­ma­yı amaç­lı­yor. Ai­le­le­rin ço­cuk­la­rı­nı ko­lay­ca iz­le­me­le­ri­ni sağ­la­yan ci­haz, akıl­lı cep te­le­fo­nu ya da tab­let bil­gi­sa­yar­la­ra yük­le­nen bir uy­gu­la­ma ve Blu­eto­oth des­te­ği ile ça­lı­şı­yor.

SİNYAL YAYIYOR

Ci­haz, ken­di et­ra­fın­da rad­yo sin­yal­le­ri ya­yı­yor ve ta­nı­tıl­mış akıl­lı te­le­fon ve tab­let­ler­le et­ki­le­şi­me ge­çi­yor.

HABER VERİYOR

Ebe­veyn­ler ürü­nü pa­ket içe­ri­ğin­de bu­lu­nan bi­lek­lik sa­ye­sin­de ço­cuk­la­rı­na ta­ka­bi­li­yor ya da bi­lek­li­ği kul­lan­ma­dan ço­cu­ğun üze­ri­ne yerleştirebi­li­yor. Ci­ha­zı ta­şı­yan ço­cuk be­lir­le­nen me­sa­fe­nin dı­şı­na çık­tı­ğı za­man uy­gu­la­ma akıl­lı te­le­fon ve­ya tab­le­tin ek­ra­nı­na uya­rı bil­di­ri­mi gön­de­re­rek ha­ber ve­ri­yor.

OTOMOATİK ARAMA YAPIYOR

Ge­len ara­ma­ya 10 sa­ni­ye için­de ce­vap ve­ril­mez­se Ki­zON oto­ma­tik ola­rak ara­ma­yı açı­yor ve or­tam­da­ki se­si ai­le­ye ile­ti­yor. Ci­ha­zın bir di­ğer özel­li­ği ise Lo­ca­ti­on Re­min­der. Bu sis­tem, ön­ce­den be­lir­le­nen sa­at­le­re gö­re yer uya­rı­sı ve­re­bi­li­yor. Ci­haz, su­ya kar­şı da da­ya­nık­lı.

Bir cevap yazın

akıllı bileklik, akıllı saatler, giyilebilir teknoloji,