Cinsiyet eşitliği konusunda anne-babalara büyük görevler düşüyor

Ebeveynin okul öncesi dönemde çocukların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığını artıracak davranışlarda bulunmalarını öneren Yrd. Doç. Dr. Güder “Ailelerde görev paylaşımı eşitlikçi zemine oturtulmalı. Çocuklara cinsiyetlerine bakılmaksızın eşit ve yapabilecekleri sorumluluklar verilmeli.”

Cinsiyet eşitliği konusunda anne-babalara büyük görevler düşüyor

Top­lu­mun ka­dın­dan ve er­kek­ten bek­le­di­ği gö­rev, so­rum­lu­luk ve dav­ra­nış bi­çim­le­ri ola­rak ta­nım­la­nan top­lum­sal cinsi­yet ko­nu­sun­da bil­gi ve­ren Ço­cuk Ge­li­şi­mi Bö­lü­mü Öğ­re­tim Üye­si Yrd. Doç. Dr. Sev­can Ya­ğan Gü­der, top­lum­sal cin­si­ye­tin ya­şa­mın çok er­ken dö­nem­le­rin­de ken­di­ni gös­ter­di­ği­ni be­lirt­ti.

Yrd. Doç. Dr. Sev­can Ya­ğan Gü­der, ai­le­le­re top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği bi­lin­ci ko­nu­sun­da bü­yük gö­rev­ler düş­tü­ğünün de al­tı­nı çiz­di.

Doğ­du­ğu an ta­nı­şı­yor

Cin­si­yet bi­lin­ci­nin ai­le­ye ye­ni ka­tı­la­cak olan be­bek­le bir­lik­te baş­la­dı­ğı­nı da ifa­de eden Gü­der, “Be­be­ği­nin cin­si­ye­ti­ni öğ­re­nen an­ne-ba­ba­lar be­be­ğe cin­si­ye­ti­ne öz­gü kı­ya­fet­ler alır, be­be­ğin oda­sı­nı cin­si­ye­ti­ne öz­gü ola­rak ha­zır­lar. Er­kekle­re ma­vi kı­ya­fet­ler ve oyun­cak ara­ba­lar alı­nır­ken; kız­la­ra pem­be kı­ya­fet­ler ve oyun­cak be­bek­ler alı­nır. Böy­le­lik­le be­bek doğ­du­ğu an­dan iti­ba­ren top­lum­sal cin­si­yet kav­ra­mı ile ta­nış­mış olur. Böy­le bir or­tam­da ye­ti­şen ço­cuk top­lumun ona yük­le­di­ği ta­nım­la­ma­la­rı iç­sel­leş­ti­re­rek bü­yü­r” di­ye ko­nuş­tu.

Okul öncesi eğitim önemli

Yrd. Doç. Dr. Ya­ğan Gü­der, in­san ya­şa­mı­nın te­me­li­ni oluş­tu­ran, de­ğer, tu­tum ve dav­ra­nış ka­zan­dır­ma­ya en uy­gun dö­nem olan okul ön­ce­si dö­ne­min top­lum­sal cin­si­yet eşit­li­ği­ne du­yar­lı ye­tiş­kin­le­rin ye­tiş­ti­ril­me­si açı­sın­dan çok önem­li bir dö­nem ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti.

Bakış açısı kazandırmak için

Yrd. Doç. Dr. Ya­ğan Gü­der bu dö­nem­de uy­gu­lan­mak üze­re, ço­cuk­la­ra eşit­lik­çi bir ba­kış açı­sı ka­zan­dır­ma­ya yö­ne­lik ola­rak ai­le­le­re şu öne­ri­ler­de bu­lun­du:

Çocuklara sorumluluk verin

Ai­le­ler­de gö­rev pay­la­şı­mı­nın eşit­lik­çi bir ze­mi­ne otur­tul­ma­sı ve ev iş­le­rin­de ev­de ya­şa­yan tüm bi­rey­le­rin so­rum­lu­luk al­ma­la­rı sağ­la­na­bi­lir. Ço­cuk­la­ra cin­si­yet­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın eşit ve ya­pa­bi­le­cek­le­ri so­rum­lu­luk­lar ve­ri­le­bi­lir.

Oyun-oyun­cak ve et­kin­lik ter­cih­le­rin­de ebe­veyn­ler cin­si­yet­çi yön­len­dir­me­ler yap­ma­ma­lı, ço­cu­ğun il­gi ve is­tek­le­ri­ni önem­se­me­li­dir­ler. Ço­cuk­la­rın cin­si­yet­le­ri­ne de­ğil bi­rey­sel ter­cih­le­ri­ne yö­ne­lik oyun­cak­lar alı­na­bi­lir.

Ebe­veyn­ler ço­cuk­la­rı­nın oyun­la­rı­na ka­tı­la­bi­lir ve oyun­lar­da cin­si­yet­çi ol­ma­yan rol­ler üs­te­nip dav­ra­nış­lar ser­gi­le­ye­bilir­ler. Ör­ne­ğin ba­ba ev­de ye­mek yap­ma, an­ne ise bo­zu­lan bir ev ale­ti­ni ta­mir eden rol­le­ri­ni üst­le­ne­bi­lir.

Kitap seçimine dikkat edilmeli

Ebe­veyn­le­rin ço­cuk­la­rın ki­tap se­çi­min­de top­lum­sal cin­si­yet ka­lıp yar­gı­la­rı­nı içe­ren ki­tap­la­rı ter­cih et­me­me­le­ri önem ta­şır. Ya da ev­de bu­lu­nan ki­tap­lar ço­cuk­la­ra oku­nur­ken, ebe­veyn­ler eşit­lik­çi ba­kış açı­sı ile ki­ta­ba iliş­kin yo­rum­lar yapa­bi­lir­ler.

Ebe­veyn­ler ço­cuk­la­rı ta­ra­fın­dan iz­le­ne­cek te­le­viz­yon prog­ram­la­rı­nı kon­trol ede­bi­lir ve cin­si­yet­çi prog­ram­la­rı izlet­me­me­yi ter­cih ede­bi­lir­ler. Ya da prog­ra­mın ver­di­ği olum­suz me­saj üze­ri­ne ko­nu­şup, bu me­saj­lar eleş­ti­ri­le­bi­lir ve ço­cu­ğa eşit­lik­çi ba­kış açı­sı ka­zan­dı­rı­la­bi­lir.

Aileler eğitimle bilinçlendirilmeli

Ço­cuk­la­rın ka­dın ve er­kek cin­si­yet özel­lik­le­ri­ne iliş­kin olum­lu al­gı­la­ma­la­rı­nı sağ­la­mak için ai­le içi şid­de­tin ön­len­me­si son de­re­ce önem­li­dir. Bu ne­den­le il­gi­li­ler ta­ra­fın­dan ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı ve ai­le­le­rin bi­linç­len­di­ril­me­si­ne yöne­lik eği­tim­le­rin ger­çek­leş­ti­ril­me­si ge­re­kir.

Ebe­veyn­le­rin cin­si­yet eşit­li­ği­ne yö­ne­lik du­yar­lı­lı­ğı­nı art­ır­mak ama­cı ile ai­le eği­tim­le­ri dü­zen­le­ne­bi­lir. Bu ai­le eğitim­le­rin­de ebe­veyn­ler uy­gun mo­del ol­ma ve cin­si­yet­çi ol­ma­yan dav­ra­nış­lar ser­gi­le­me­le­ri ko­nu­la­rın­da yön­len­di­rile­bi­lir­ler.

Bir cevap yazın

Cinsiyet eşitliği,