Cep telefonundan kaliteli fotoğraf çekmenin tüyoları

Kaliteli fotoğraf nasıl çekilir?

Üst düzey telefon kullanımının sürekli artmasına rağmen cihazının çok yönlü kamerasını hakkıyla kullanan neredeyse hiç yok.

Cep telefonundan kaliteli fotoğraf çekmenin tüyoları

Ön ve ar­ka ek­ran­da yer alan yük­sek ka­me­ra çö­zü­nür­lük­le­ri sa­ye­sin­de ka­ran­lık or­tam­lar­da da­hi ku­sur­suz çe­kimi mümkün kılan ye­ni ne­sil te­le­fon­lar fo­toğ­raf­çı­lı­ğa olan me­ra­kı da ar­tır­dı.

Profesyonel kameralara taş çıkarıyor

An­cak bu­na rağ­men oto­ma­tik çe­kim dı­şın­da ka­me­ra­nın di­ğer özel­lik­le­ri­ni pro­fes­yo­nel­ler dı­şın­da kul­la­nan ne­re­dey­se hiç yok. Ger­çe­ğe en ya­kın gö­rün­tü­le­ri ra­hat­lık­la ya­ka­la­ya­bil­me­siy­le üst dü­zey ka­me­ra­la­ra taş çı­kar­tan bu te­le­fon­lar­la ka­li­te­li fo­toğ­raf çe­ke­bil­me­nin in­ce­lik­le­ri­ni der­le­dik.

Odaklamayı ayarlayın

Ön­ce­lik­le her fo­toğ­raf­tan ön­ce len­si yu­mu­şak bir ku­maş­la te­miz­le­mek ge­rek. Odak ala­nı­na ne­yin gi­re­ce­ği­ne ken­di­niz ka­rar ve­rir­se­niz da­ha iyi fo­toğ­raf­lar çe­ke­bi­lir­si­niz. Bu­nun için yap­ma­nız ge­re­ken ek­ran­da­ki odak nok­ta­sı­na do­kun­mak.

Gölgede çekim

Fo­toğ­raf çek­me­den ön­ce kar­şı­nız­da di­rek par­lak bir ışık ol­ma­ma­sı­na dik­kat edin, gü­ne­şi ya da ya­pay ışık kay­na­ğı­nı müm­kün­se di­rek ar­ka­nı­za alın.

Bir cevap yazın

Cep Telefonu, fotoğraf,