Cep telefonunu hor kullananlar için en dayanıklı 4 cihaz

Dayanıklı Cep Telefonları

En ufak düşmede hemen camı kırılan, su değmesinde bile kullanılamaz hale gelen akıllı telefon dönemi bitiyor. Teknoloji üreticileri dayanıklılığa odaklandı.

Cep telefonunu hor kullananlar için en dayanıklı 4 cihaz

Tek­nik tek­no­lo­ji ba­kı­mın­dan sı­nır­la­rın zor­lan­dı­ğı akıl­lı te­le­fon ta­sa­rım­la­rın­da uz­man­lar şim­di de bu alan­da en bü­yük za­af olan da­ya­nık­lı­lık ko­nu­su­na el at­tı.

En ufak düş­me­de ya da çarp­ma­da ca­mı kı­rı­lan, su sıç­ra­ma­sın­da bi­le kul­la­nı­la­maz ha­le ge­len ci­haz­la­rın dö­ne­mi bu yıl­dan iti­ba­ren ya­vaş ya­vaş so­na eri­yor. Sony ve HTC’­nin su­ya kar­şı da­ya­nık­lı te­le­fon­lar ge­liş­tir­me­si­ne pa­ra­lel ola­rak Sam­sung, CAT, So­nim ve Pi­xa­vi­‘nin de düş­me­den ufak çap­lı pat­la­ma­la­ra ka­dar da­ya­nık­lı ci­haz­lar ge­liş­tir­me­si sis­te­min ar­tık bu yö­ne doğ­ru kay­dı­ğı­nı da ka­nıt­lı­yor.

İş­te dün­ya­nın en da­ya­nık­lı te­le­fon­ları

Impact X

Nor­veç’in Pi­xa­vi şir­ke­ti­nin ola­ğan dı­şı ko­şul­lar için ta­sar­la­dı­ğı Im­pact X ad­lı akıl­lı te­le­fo­nu­nu ek­si 20 ile ar­tı 45 de­re­ce sı­cak­lık­lar ara­sın­da ra­hat­lık­la ça­lı­şa­bi­li­yor. 2 met­re yük­sek­lik­ten ye­re düş­tü­ğün­de ha­sar gör­me­yen ci­haz, iş odak­lı ka­za­lar so­nu­cu olu­şa­cak kü­çük çap­lı pat­la­ma­la­ra kar­şı da­ya­nık­lı bir ya­pı­da ta­sar­lan­dı. 4,3 inç ek­ran­la ge­len ci­haz, 8 me­ga­pik­sel­lik ka­me­ra ve 3000 mA / sa­at ka­pa­si­te­sin­de pil ile do­na­tıl­dı.. Ci­haz­da An­dro­id 4.2.2 Jelly Be­an plat­for­mu yük­lü.

Cat B15Q

Üst yü­ze­yi kau­çuk­la kap­lı olan CAT B15Q, 1 met­re su­yun al­tın­da 30 da­ki­ka bo­yun­ca ka­la­bi­li­yor. 4.7 inç ek­ra­na sa­hip ci­haz toz ge­çir­mez­lik özel­li­ği­nin de ya­nı sı­ra 1.8 met­re yük­sek­li­ğe ka­dar düş­me­ye de da­ya­nık­lı. 4 çe­kir­dek­li Me­di­aTek iş­lem­ci ile do­na­tıl­mış te­le­fon­da 1 GB RAM, 5 MP ar­ka ka­me­ra, VGA ön ka­me­ra var.

Sonim XP7

Ye­ni ne­sil tek­no­lo­jiy­le do­na­tıl­mış ci­haz, 2 met­re yük­sek­lik­ten be­ton ze­mi­ne ça­kıl­dı­ğın­da bi­le kı­rıl­ma­ma ga­ran­ti­si­ne sa­hip. Su­ya to­za ve ça­mu­ra da da­ya­nık­lı ci­haz, IP68 da­ya­nık­lı­lık ser­ti­fi­ka­sı al­dı. 4G des­te­ği­ne de sa­hip ci­haz­da, 4800 mah ba­tar­ya, 1 GB RAM, 16 GB da­hi­li ha­fı­za yer alı­yor. An­dro­id 4.4.4 Kit­kat iş­le­tim sis­tem­li te­le­fon, gü­cü­nü Qu­al­comm Snap­dra­gon 400 iş­lem­ci­den alı­yor.

Samsung Xcover 3

Da­ya­nık­lı­lık stan­dar­dı IP67 ser­ti­fi­ka­sı­na sa­hip olan 4.5 inç­lik te­le­fon, 1 met­re de­rin­lik­te su­da ya­rım sa­at bo­yun­ca ka­la­bi­li­yor. 1.2 met­re­den düş­me­le­re ve to­za kar­şı da da­ya­nık­lı olan te­le­fon, MIL-STD 810G as­ke­ri ser­ti­fi­ka­ya hak kazandı. 154 gram ağır­lı­ğın­da­ki ve 9,95 mm ka­lın­lı­ğın­da­ki te­le­fon­da 4.4 sü­rü­mü yer alı­yor.

‘CEP’İ EN ÇOK KADINLAR KIRIYOR

Baş­ta akıl­lı te­le­fon­lar ol­mak üze­re tab­let ve di­ğer elek­tro­nik ci­haz­la­ra si­gor­ta ve ta­mir hiz­met pa­ket­le­ri su­nan Cep­kask, ka­dın­la­rın er­kek­le­re gö­re yüz­de 70 da­ha dik­kat­siz ol­du­ğu­nu açık­la­dı.

Cep­kask Ge­nel Mü­dü­rü Tay­fun Gül­geç, “Do­kun­ma­tik ek­ran­lı ci­haz­lar­da sa­de­ce bir ek­ra­nın ta­mi­ri bi­le 450 ile 800 li­ra ara­sın­da de­ği­şi­yor. Cep­kask sa­hip­le­ri gü­ven­ce al­tın­da ol­duk­la­rı için, ye­ni cep te­le­fon­la­rı­nı ke­sin­ti­siz ola­rak kul­lan­ma­ya de­vam edi­yo­r” de­di.

DEĞİŞİM SIKLAŞTI

Er­kek­le­rin da­ha sık cep te­le­fo­nu de­ğiş­tir­di­ği­ni be­lir­ten Gül­geç, “Bu yıl­ki ha­sar ve­ri­le­ri, yüz­de 70 ora­nın­da ka­dın­la­rın dik­kat­siz ol­du­ğu­nu gös­ter­di. Ve­ri­le­re bak­tı­ğı­mız za­man ka­dın­la­rın cep te­le­fon­la­rı­nı da­ha çok dü­şü­rüp kır­dı­ğı­nı gö­rü­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu.

Bir cevap yazın

Cep Telefonu,