Çankırı Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Çankırı BelediyesiT.C. ÇANKIRI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ TEKNİK PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi gereğince boş bulunan aşağıda sımfı,unvarn,adedi ve öğrenim durumu belirtilen 2 adet tam zamanlı teknik personel alımı yapılacaktır.

Harita Mühendisi – Harita Mühendisliği Lisans Bölümünden mezun olmak

İnşaat Teknikeri – Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü mezunu olmak

SINAV GİRİŞ TARİHİ:

Sözlü mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi 20.10.2014 günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis Salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür,kavrayış,ifade ve temsil kabiliyeti,davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup,olmadığı göz önünde

bulundurulacaktır.Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Sözlü sınav sonucunu kazananlar Belediyemizin internet sitesinde yayınlanacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-Üniversitenin ve meslek Yüksek Okulunun ilgili bölümünden mezun olmak,başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak.

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,zimmet,ihtilas,irtikap,rüşvet,hırsızlık,dolandırıcılık,sahtecilik,inancı kötüye kullanma,yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma,devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların 13.10.2014-15.10.2014 tarihleri arasında 17.00’ye kadar Çankırı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Diğer başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Başvuru dilekçesi

2-Öğrenim durum belgesi fotokopisi

3-Nüfuz Cüzdanı fotokopisi

4-Fotoğraf (2 adet)İrfan DİNÇ

5-Özgeçmiş CV.Belediye Başkanı

6-İkamet Belgesi

Bir cevap yazın

Çankırı Belediyesi, Sözleşmeli personel,