Aşure B vitamini deposu – Aşure tarifi

Dr. Ayça Ka­ya, “A­şu­re­nin içi­ne gi­ren her mad­de ay­rı ay­rı çok kıy­met­li­dir ve hiçbi­ri boş ka­lo­ri de­ğildir. Aşu­re bi­li­nen en fay­da­lı tat­lı­dı­r” dedi.

Aşure B vitamini deposu - Aşure tarifi

Be­re­ket sem­bo­lü ola­rak bi­li­nen aşu­re tat­lı­sı bu ay­da ya­pı­lır ve kom­şu­la­ra da­ğı­tı­lır. Aşu­re­ye ne ka­dar çok mal­ze­me ko­nu­lur­sa se­ne­nin o ka­dar be­re­ket­li ge­çe­ce­ği­ne ina­nı­lır. İç has­ta­lık­la­rı uz­ma­nı Dr. Ay­ça Ka­ya, “A­şu­re­lik buğ­day B gru­bu vi­ta­min­ler açı­sın­dan çok zen­gin­dir. Ku­ru ­fa­sul­ye ve no­hut ge­rek pro­te­in ge­rek­se kar­bon­hid­rat açı­sından çok de­ğer­li­di­r” di­ye ko­nuş­tu. Ka­ya söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:

A­şu­re­ye en çok lez­zet ve­ren­ler­se, ku­ru ve yaş mey­ve­ler­dir. Mey­ve­le­rin vi­ta­min de­ğer­le­ri çok yük­sek­tir. Ba­ğı­şık­lık sis­te­mi­ni güç­len­di­rir­ler. Ay­nı za­man­da özel­lik­le ku­ru mey­ve­ler kal­si­yum gi­bi mi­ne­ral­ler açı­sın­dan zen­gin­dir. Aşu­renin üze­ri­ne ko­yu­lan fın­dık, ce­viz, ba­dem gi­bi yağ­lı to­hum­lar Ome­ga-3 yağ asi­din­den çok zen­gin­dir. Ome­ga-3 yağ asi­di özel­lik­le da­mar sağ­lı­ğı ve ha­fı­za üze­ri­ne çok fay­da­lı­dır. Ya­pı­lan aşu­re şe­ker ye­ri­ne bal ve­ya pek­mez­le tat­lan­dı­rılır­sa, bes­le­yi­ci­lik de­ğe­ri açı­sın­dan da­ha ka­li­te­li tat­lı ya­pıl­mış olur. ”

Dr. Ka­ya­’dan en sağ­lık­lı aşure ta­rifi

1 su bar­da­ğı aşu­re­lik buğ­day, 1 çay bar­da­ğı ku­ru ­fa­sul­ye ve no­hut, 7-8 ta­ne ku­ru ka­yı­sı, 6-7 ta­ne sa­rı ka­yı­sı, 4 ta­ne kuru in­cir, çay bar­da­ğı ku­ru üzüm, 1,5 çay bar­da­ğı çam ba­lı, 6-7 ta­ne ka­ran­fil, 1 su bar­da­ğı süt, 1 ta­ne kır­mı­zı el­ma. Üze­ri­ni süs­le­mek için; kır­mı­zı nar, ce­viz, fın­dık, ba­dem, Hin­dis­tan ce­vi­zi, tar­çın, 1 ye­mek ka­şı­ğı kuş üzü­mü.

Aşure Ya­pı­lı­şı

Bü­tün mal­ze­me­ler ay­rı ay­rı az suy­la haş­la­nır, haş­la­ma su­la­rı dö­kül­meden malzemeler yumuşayınca birbirine karıştırılır ve biraz daha pişirilir, piştikten sonra süt, bal ve elma eklenir, 1 taşım daha pişirilir. Kâselere koyduktan sonra üzerine nar, ceviz, fındık, badem, Hindistan cevizi ve tarçınla süsleyerek servis edilir.

Bir cevap yazın

Aşure, Aşure tarifi, B vitamini,