Alaşehir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Alaşehir BelediyesiMANİSA ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi hükümlerine göre,boş bulunan,aşağıda; smıfı,unvanı,derecesi,adedi,cinsiyeti,öğrenim durumu,iş deneyim süreleri belirtilen 1 adet Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel alımı yapılacaktır.

Sözlü sınavda adayların meslek,genel kültür,yetenek,davranış,ifade ve temsil kabiliyeti davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir.Bu kişiler hiçbir hak iddia edemezler ve haklarında 29/09/2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasında belirtilen şartları taşıyor olmak,

2-Makine Mühendisliği mezunu olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

3-Sağlık açısından herhangi bir rahatsızlığı olmamak, çalışma şartlarına uygun olmak,

4-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

5-Manisa il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

6-Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

7-Mesleğinde en az 2 yıllık tecrübesi olmak.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADRO

Makine Mühendisi (1 kişi) – Yüksek Lisans Mezunu

BAŞVURU SURESİ VE YERİ:

Başvurular 18/11/2014 günü saat 17:00′ a kadar Alaşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği’ne yapılacaktır.Faks,Posta ve Elektronik Posta (e-mail) ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

NOT:Başvuru sırasında istenilen belgeleri hazırlayanlar Belediye İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne müracaat edebilirler.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1-Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya onaylı fotokopisi

2-Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi

3-Sağlık raporu

4-Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet vesikalık fotoğraf

5-Yerleşim yeri belgesi

Sözlü Mülakat Sınav Tarihi: 20/11/2014

Saat : 10:00 Yer: Alaşehir Belediyesi Yeni Mah.Hizmet Binası Toplantı Salonu

Bir cevap yazın