Akıllı cihazlar evi işgal ediyor

Buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi ev aletleri de artık internet ağının bir parçası haline geldi. Akıllı teknolojiyle donatılan bu cihazlar, özel uygulamalar sayesinde yemek tarifi verip sanal alışveriş bile yapıyor.

Akıllı cihazlar evi işgal ediyor

Ma­ki­ne­ler ara­sı ile­ti­şim (M2M) tek­no­lo­ji­si bu yıl al­tın ça­ğı­nı ya­şı­yor. Tek­no­lo­ji dev­le­ri­nin her nes­ne­nin in­ter­ne­te ra­hat­lık­la bağ­la­na­bi­le­ce­ği­ni keş­fet­me­siy­le ev­de­ki buz­do­la­bı, ça­ma­şır ma­ki­ne­si, fı­rın, kli­ma ve hat­ta ka­pı­lar bi­le hız­la SIM kart­lar sa­ye­sin­de cep te­le­fo­nu ya da bil­gi­sa­yar­la­ra en­teg­re edil­me­ye baş­lan­dı.

Dijital ekonomi budur

SAP ra­po­ru­na gö­re 2020’de 26 mil­yar ade­de ula­şa­cak bir­bi­ri­ne bağ­lı ma­ki­ne­nin ve 9 mil­ya­ra eri­şe­cek in­san nü­fu­su­nun ha­yat ve­re­ce­ği bağ­lan­tı eko­no­mi­si, önü­müz­de­ki 10-15 yıl içe­ri­sin­de 90 tril­yon do­lar­lık bir ha­cim oluş­tu­ra­cak. İş­let­me­le­rin yüz­de 86’sı ise önü­müz­ de­ki beş yıl için­de, bağ­lan­tı eko­no­mi­si­ne yön ve­ren bu­lut bi­li­şi­me ya­tı­rım ya­pa­ca­ğı­nı söy­lü­yor.

Alışkanlıklar değişti

SAP Tek­no­lo­ji­den So­rum­lu Glo­bal Baş­ka­nı, “İn­san­la­rın, ci­haz­la­rın ve ku­rum­la­rın bir­bi­riy­le sü­rek­li bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu bir çağ­da ya­şı­yo­ruz. Dün­ya­da 15 mil­yar mo­bil ci­haz bi­rey­le­ri her an bir­bi­ri­ne bağ­la­ya­rak bil­gi­ye eri­şim alış­kan­lık­la­rı­mı­zı de­ğiş­ti­ri­yor. İn­san­lar­la bir­lik­te ma­ki­ne­le­ri de ile­ti­şi­me ge­çi­ren, buz­do­lap­la­rın­dan oto­mo­bil­le­re tüm nes­ne­le­ri in­ter­net ağı­nın par­ça­sı kı­lan bir alt­ya­pı ile hem iş hem de ev­de di­ji­tal bağ­lan­tı­lı bir eko­no­mi­ye ha­yat ve­ri­yo­ru­z” di­ye ko­nuş­tu.

Deterjan bitince satın alıyor

Mie­le, akıl­lı te­le­fon uy­gu­la­ma­sı ile kon­trol edi­le­bi­len W1 Pres­ti­ge mo­del ça­ma­şır ma­ki­ne­si üret­ti. Mie­le’nin ye­ni akıl­lı te­le­fon uy­gu­la­ma­sı “Mie­le@Mo­bi­le” ile ge­len ci­haz, de­ter­jan bi­tin­ce ken­di ken­di­ne in­ter­net­ten alış­ve­riş ya­pa­bi­li­yor. Akıl­lı te­le­fon uy­gu­la­ma­sı sa­ye­sin­de iki ci­ha­zın açı­lıp ka­pa­tıl­ma­sı, sık­ma ve ku­rut­ma hız­la­rı, prog­ram du­rum­la­rı ve hat­ta ne za­man yu­mu­şa­tı­cı ek­len­me­si ge­rek­ti­ği bi­le uzak­tan kon­trol edi­le­bi­li­yor.

Fırına uzaktan dokunuş

Akıl­lı ocak Da­cor Dis­co­very iQ, Wi-Fi sa­ye­sin­de uzak­tan eri­şi­me im­kan ve­ri­yor. 7 inç­lik LCD do­kun­ma­tik pa­nel ile mul­ti­med­ya de­ne­yi­mi su­nan fı­rın­da 512 MB DDR2 RAM var. An­dro­id­li fı­rın pek çok ye­mek uy­gu­la­ma­sı in­dir­me­ye de im­kan ta­nı­yor. Fı­rı­na tab­let ya da cep te­le­fo­nun­dan uzak­tan eri­şim sağ­la­na­bi­li­yor.

Dişler takip altında

Ko­lib­re­e şir­ke­ti­nin üret­ti­ği şarj­lı diş fır­ça­sı cep te­le­fo­na bağ­lı ça­lı­şı­yor. Şarj­lı diş fır­ça­sı ile diş­le­ri­ni­zi ne sü­re­de ve ne ka­dar iyi fır­ça­la­dı­ğı­nı­zı cep te­le­fo­nuz­da gös­te­ri­yor.

Yemek tarifi veren buzdolabı

Samsung ad­lı bu akıl­lı buz­do­la­bın­da 10 inç bir tab­let var. Ever­no­te tek­no­lo­ji­si sa­ye­sin­de mar­ket alış­ve­riş lis­te­si ai­le üye­le­ri­nin mo­bil ci­ha­zı­na gön­de­ri­le­bi­li­yor. Alı­nan ürün­ler buz­do­la­bı­na yer­leş­ti­ri­lir­ken son kul­lan­ma ta­rih­le­ri de tab­let bil­gi­sa­yar­dan ayar­la­na­bi­li­yor. Özel uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de buz­do­la­bın­da­ki mev­cut ürün­ler­le han­gi ye­mek­le­rin de ha­zır­la­na­bi­le­ce­ği bil­gi­si oto­ma­tik ola­rak ve­ri­li­yor.

Potansiyel 50 milyar cihaz

Bu ci­haz­la­rın bü­yük kıs­mı­nı ise tü­ke­ti­ci elek­tro­ni­ği ve ev alet­le­ri oluş­tu­ru­yor. Erics­so­n’­un 2020 yı­lı M2M ci­haz sa­yı­sı tah­mi­ni­ne gö­re ra­kam 50 mil­ya­rı bu­la­cak. M2M pi­ya­sa­sı bu­gün iti­ba­riy­le 50 mil­yar ci­ha­zı bağ­la­ya­bi­le­cek ka­pa­si­te­ye sa­hip.

Akıl almaz tasarruf

Tür­ki­ye pa­za­rın­da yak­la­şık 150 mil­yon uzak­tan yö­ne­ti­le­bi­lir ci­haz po­tan­si­ye­li var. M2M’­in sağ­la­dı­ğı ta­sar­ruf sa­ye­sin­de ge­çen yıl Tür­ki­ye eko­no­mi­si­ne 2 mil­yar lir eks­tra ge­lir sağ­lan­dı.

Bir cevap yazın

Akıllı cihazlar, Ev,