Ağırlığınıza göre su tüketin

Kilolarla savaşırken ne yenildiğine dikkat edilmesi gerekiyor. Diyetisyen Tapan, ‘Zayıflamanın yolu mor meyvelerin yanı sıra dereotlu, naneli cacık ve yağ yakan ananastan geçiyor’ diyor.

Ağırlığınıza göre su tüketin

Vü­cut­tan ter ile ön­ce­lik­le sı­vı, po­tas­yum ve sod­yum gi­bi bir­çok mi­ne­ral ka­yıp­la­rı olur. Bu şe­kil­de ter ile kay­be­di­len mi­ne­ral­le­rin ye­ri­ne ko­nul­ma­sı açı­sın­da ay­ran ve so­da tü­ke­ti­le­bi­lir” di­yen Bes­len­me ve Di­yet uz­ma­nı Tu­ba Ka­yan Ta­pan ki­log­ram ba­şı­na 30 cc su tü­ke­til­me­si ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ti­yor. Ta­pan, ba­ha­ra da­ha zayıf gir­me­nin yol­la­rı­nı şöy­le an­la­tı­yo­r…

Kır­mı­zı ve mor mey­ve­lerde çok cid­di an­ti­ok­si­dan içe­ri­ği bu­lu­nur. Bu be­sin­ler (ka­ra­dut, çi­lek, ki­raz, ahu­du­du, bö­ğürtlen, ya­ban mer­si­ni, mür­düm eri­ği, kı­zıl­cık), vü­cu­du­muz­dan tok­sin­le­ri at­ma­da yar­dım­cı olur­ken öde­min atıl­ma­sı­na da yar­dım­cı ol­mak­ta­dır. Öte yan­dan ara öğün­ler, ana ye­mek­ten 3,5 sa­at son­ra ol­ma­lı­dır. Çün­kü yi­ye­cek tü­ke­ti­mi­ni sı­nırlan­dı­ran lep­tin hor­mo­nu be­yin­de­ki iş­tah mer­ke­zi­ne dur ko­mu­tu­nu ve­rir.

De­re­ot­lu ca­cık tü­ke­tin

Süt gru­bu ola­rak, ay­ran ya da ke­fir tü­ke­ti­mi, ba­ğır­sak ha­re­ket­le­ri­ni dü­zen­le­ye­cek­tir. Na­ne­li ve de­re­ot­lu bir ca­cık, pro­te­in, kal­si­yum ve po­tas­yum ih­ti­ya­cı­mı­zı kar­şı­la­ya­cak­tır.

Mey­ve­nin ken­di­si­ni yi­yin

1 su bar­da­ğı por­ta­kal su­yu için 3 adet por­ta­kal sı­kıl­mak­ta­dır. Bu da gün­lük 3 adet olan mey­ve hak­kı­nı­zı içe­rir. Zayıf­la­mak is­te­yen­ler, mey­ve su­yu ye­ri­ne mey­ve­nin ken­di­si­ni tü­ke­tin.

Ana­nas yağ yak­tı­rır

Ana­nas içer­di­ği bro­me­lin sa­ye­sin­de yağ ya­kı­mı­nı hız­lan­dı­rır. Ödem at­ma­ya yar­dım­cı olur.

Bir cevap yazın

su, zayıflamak,